Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen van Telecom-Monitor, hierna te noemen: “Telecom-Monitor”.
1.2 Door het aangaan van een overeenkomst sluit Telecom-Monitor de toepasselijkheid uit van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Telecom-Monitor zijn geheel vrijblijvend en moeten gezien worden als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
2.2 Telecom-Monitor is slechts gebonden aan hetzij een door beide partijen

ondertekende schriftelijke overeenkomst, hetzij een schriftelijke opdrachtbevestiging van Telecom-Monitor aan opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De door Telecom-Monitor opgegeven prijzen zijn tenzij anders vermeld, exclusief BTW en gebaseerd op levering “af magazijn” van Telecom-Monitor.
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. zoals deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden. Wijzigingen in genoemde kostenfactoren voordat is geleverd, mogen door Telecom-Monitor worden doorberekend aan opdrachtgever voor zover deze wijzigingen buiten invloedsfeer van Telecom-Monitor liggen. Indien de totale prijsverhoging meer bedraagt dan 15% ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever de keus de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever of Telecom-Monitor gehouden is tot schadevergoeding.

Artikel 4 Betaling

4.1 Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien niet binnen 14 dagen wordt betaald, raakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
4.2 Alle kosten verband houdende met invordering van onbetaald gebleven facturen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 20% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom, exclusief 21% BTW, met een minimum van

€ 1000, – (€ 1190, – incl. 21% BTW.)
4.3 Bij overschrijving van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever tevens vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand.
4.4 In het geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, zullen alle verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De door Telecom-Monitor geleverde zaken blijven eigendom van

Telecom-Monitor totdat alle facturen met betrekking tot de geleverde zaken of met de koopovereenkomst samenhangende diensten zijn voldaan. Opdrachtgever zal zaken welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd mogen vervreemden, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gebruikelijk is. Het is opdrachtgever niet toegestaan de zaken te verpanden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Telecom-Monitor is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Telecom-Monitor of van door haar ingeschakelde hulppersonen. De aansprakelijkheid van Telecom-Monitor is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de directe schade, voor zover zij daartegen verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn.
6.2 Telecom-Monitor is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet levering door derden indien deze een gevolg zijn van omstandigheden, zodanig dat van Telecom-Monitor nakoming redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
6.3 Indien de verzekering, als genoemd in artikel 6.1 een schadegeval niet dekt, zal het totaal van de door Telecom-Monitor te vergoeden schade in geen geval meer bedragen dan de factuurwaarde van de door Telecom-Monitor geleverde zaken of diensten.

Artikel 7 Garantie

7.1 Telecom-Monitor neemt slechts die garanties op zich voor geleverde zaken die de leverancier van Telecom-Monitor jegens Telecom-Monitor op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Telecom-Monitor niet vermeden kon worden, tenzij deze omstandigheid op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor rekening van Telecom-Monitor dient te blijven.
8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of stakingen van personeel en de omstandigheid dat de toeleveringsbedrijven of hulppersonen van Telecom-Monitor niet (tijdig) nakomen, voor zover deze vertraging niet te wijten is aan een omstandigheid die Telecom-Monitor had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.

Artikel 9 Reclame en retourzendingen

9.1 Eventuele reclames dienen schriftelijk aan Telecom-Monitor te worden bericht. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van zaken of levering van diensten aan Telecom-Monitor te worden meegedeeld onder nauwkeurige omschrijving van de gebreken.
9.2 Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek of binnen 5 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.
9.3 Ieder recht van reclame vervalt indien Telecom-Monitor niet binnen 14 dagen na ontvangst van de melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten (ter plaatse waar het geleverde zich bevindt) op gegrondheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht op reclame indien opdrachtgever na ontdekking van het gebrek de door Telecom-Monitor geleverde zaken is blijven gebruiken, of deze aan derden heeft verkocht of in gebruik gegeven.
9.4 Ieder recht van reclame vervalt na het verstrijken van een jaar na levering.
9.5 Telecom-Monitor aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor retourzendingen, indien het retour zenden is gebeurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Telecom-Monitor conform de door Telecom-Monitor verstrekte instructies. Indien het transport wordt verzorgd door opdrachtgever, zijn de retour gezonden zaken tijdens het transport voor risico van opdrachtgever.

Artikel 10 Levertijd

10.1 De door Telecom-Monitor in offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst genoemde levertijden dienen slechts als indicatie te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Telecom-Monitor schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11 Levering en risico-overgang

11.1 Levering vindt plaats op de vestigingsplaats van Telecom-Monitor, derhalve “af magazijn’. Op het moment dat de te leveren zaak “af magazijn” gereed staat en zulks schriftelijk bevestigd is aan opdrachtgever, is het risico voor het gekochte voor risico van opdrachtgever.
11.2Indien op verzoek van koper zaken door Telecom-Monitor op de vestigingsplaats van opdrachtgever worden bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij het geschil behoort tot de kennisneming van de Kantonrechter. Desalniettemin is Telecom-Monitor ter keuze bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechtbank die op grond van normale regels van burgerlijk procesrecht of internationale verdragen bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.